Reklamační řád

Reklamační řád


 Všeobecná ustanoveníTento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
č. 40/1964 Sb.,Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
v platném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě,
u něhož jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
Prodávající je právnická osoba Ariana Sports s.r.o., IČ: 62584383,se sídlem,
Roztylské nám.2619/46, PSČ 141 00, Praha 4. Kupující převzetím zboží od prodávajícího,
nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.


 

Reklamační podmínky a informace pro spotřebitele

 
I. Spotřebitel
 
Spotřebitelem je osoba, která při objednání zboží a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti.


II. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


III. Rozpor s kupní smlouvou

Tímto režimem se řídí práva spotřebitelů týkající se vad zboží, které existovaly již v době převzetí zboží. Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží a vady, nebo pokud se neprokáže opak.

Spotřebitel je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy spotřebitel zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

Poruší-li spotřebitel povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu, hrozí, že dojde k většímu rozsahu vady, za který už prodávající nebude odpovídat, neboť k němu došlo v důsledku nedbalého zacházení spotřebitele se zbožím.

V případě zjištění odstranitelných vad existujících v okamžiku převzetí má spotřebitel právo požadovat bezplatnou opravu věci a její uvedení do stavu v souladu s objednávkou nebo výměnu věci za novou. Volbu práva provádí spotřebitel.

V případě dodání jiného výrobku má spotřebitel právo na dodání zboží dle objednávky.

Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl spotřebitel v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


IV. Odpovědnost za vady v záruční době
 
Tímto režimem se řídí odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době, ale které neexistovaly při převzetí věci.
 
Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.
 
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.
 
V případě výskytu vady odstranitelné má spotřebitel právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti. Pouze za situace, že by bezplatná oprava či výměna součásti nebyla vzhledem k povaze vady úměrná, může žádat výměnu věci. Pokud by ani tento postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 
V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.
 
Stejná práva jako u vady neodstranitelné náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.
 
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


V. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady - reklamace
 
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Není-li uvedeno jinak, je místem pro uplatnění reklamace společnost   Ariana Sports s.r.o. se sídlem, Roztylské nám.2619/46, PSČ 141 00, Praha 4

Spotřebitel může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).
 
V případě zaslání zboží je spotřebitel povinen prokázat, že věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil. V tomto směru lze doporučit zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list. Dále je spotřebitel povinen specifikovat jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje.
 

Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE”. Dále uveďte dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.
 
Prodávajícího nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.
 
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 
V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi.


VI. Vyřízení reklamace
 
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí,
  • není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí spotřebiteli,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno spotřebiteli.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení.
 
O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu spotřebitele.
Pro rychlé a jednoduché vyřízení reklamace prosím využijte
VII. Postup při reklamaci
  1. Stáhněte si tento reklamační formulář, u kterého vyplňte potřebné údaje a zašlete ho prosím na e-mailovou adresu reklamace@powersystem.eu.
  2. Můžete nás samozřejmě informovat ohledně reklamace prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
  3. Po potvrzení přijetí žádosti o reklamaci/odstupu od smlouvy Vám zašleme obratem informace týkající se dodací adresy, vrácení peněz...
  4. Zboží prosíme zabalte do vhodného obalu, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.